Rembrandtplein
Leidseplein 2
Leidseplein
Spui
Privacybeleid

Privacyverklaring

DOBSON & UZCUDUN RESTAURANTS B.V.

gevestigd aan:
Gyroscoopweg 126-132
1042 AZ Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website
: https://www.rancho.nl
Hoofdkantoor en Centraal Magazijn:
D & U RESTAURANTS B.V.
Gyroscoopweg 126-132
1042 AZ AMSTERDAM
Telefoon: +31 20 6119 119

M.R. Peereboom is de Functionaris Gegevensbescherming van D & U Restaurants B.V. Zij is te bereiken via het
e-mailadres: privacy@durestaurants.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
D & U Restaurants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via privacy@durestaurants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
D & U Restaurants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
D & U Restaurants B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D & U Restaurants B.V.) tussen zit. D & U Restaurants B.V. gebruikt een camera surveillance systeem.

Het doel van het camera surveillance systeem bij de horecagelegenheden is:

  • ter voorkoming van fraude en diefstal,
  • ter bescherming van de horeca werknemers en horeca bezoekers,
  • Voor het verhogen van de algehele veiligheid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D & U Restaurants B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande persoonsgegevens:

persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Reserveringsgegevens tot de dag van de reservering om u van informatie te kunnen voorzien,
om met u in contact te treden
Camerabeelden maximaal 4 weken ter voorkoming van fraude
ter bescherming van uw en onze veiligheid
langer dan 4 weken na een waargenomen veiligheidsincident

Delen van persoonsgegevens met derden
D & U Restaurants B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D & U Restaurants B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
D & U Restaurants B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D & U Restaurants B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@durestaurants.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits-bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
D & U Restaurants B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D & U Restaurants B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het e-mailadres privacy@durestaurants.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
D & U Restaurants B.V. houdt het recht deze privacyverklaring aan te passen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van D & U Restaurants B.V. gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rancho Spui

Spui 3

1012 WX Amsterdam

T 020-625 67 64

Open every day

11.00 till 23.00

Rancho Leidseplein

Korte Leidsedwarsstraat 71

1017 PW Amsterdam

T 020-627 47 54

Open every day

11.00 till 23.00

Rancho Rembrandtplein

Reguliersbreestraat 37

1017 CM Amsterdam

T 020-623 43 86

Open every day

11.00 till 23.00

Rancho Leidseplein 2

Korte Leidsedwarsstraat 101

1017 PX Amsterdam

T 020-420 00 66

OPEN EVERY DAY

FROM 11.00 TILL 23.00